opc_loader

Wensenlijst

Bij verzending geldt dat het de volgende dag met postnl wordt verzonden voor het vaste tarief van €4,95
Print deze pagina:

 

Algemene Voorwaarden - Lerencorset
 

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Lerencorset: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lerencorset en de klant waarop Lerencorset deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lerencorset, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de Produkten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Lerencorset in het aanbod worden genoemd. Kleine afwijkingen in kleur maat etc zijn altijd mogelijk. (Houdt u er ook rekening mee dat kleuren op elk beeldscherm anders worden weergegeven)

Over de Bestelling:

Lerencorset levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Lerencorset zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. (Komt normaal gesproken niet voor)

Over het retourneren van zendingen/producten.

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen in originele verpakking te retourneren met schriftelijk of via email bericht van retournering. Ook kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier
De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Lerencorset over de staat van de produkten, wordt binnen 7 dagen het aankoopbedrag  teruggestort. Over producten die buiten de zichttermijn, incompleet,beschadigd, gebruikssporen vertonen en/of zonder (onbeschadigde) verpakking worden teruggestuurd vindt geen restitutie plaats tenzij nadrukkelijk overeengekomen. Uiteraard wordt het zeer op prijs gesteld als u zo beleefd zou willen zijn reden van retour en uw bankrekening te vermelden. Omruil voor andere artikelen is altijd mogelijk, vermeldt u dan duidelijk op de pakbon wat u terug wilt ontvangen, hierover wordt geen verzendkosten gerekend.

(zie ook levertijd en retourrecht voor een duidelijke beschrijving van deze procedure)

Over de Levering:

Lerencorset doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Lerencorset een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Lerencorset schriftelijk ingebreke te stellen.

De bestelingen worden verstuurd met Postnl en mogen bij de buren worden afgeleverd. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld en zijn €4,95 voor Nederland, €9,95 voor EU

Over het Versturen:

Lerencorset draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Lerencorset gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de Garantie:

Lerencorset garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Lerencorset op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van 14 dagen na aankoop het artikel gratis vervangen of geld terugbetalen naar uw keuze.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Lerencorset overgenomen.

In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel  te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

Lerencorset is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Lerencorset geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Lerencorset. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Lerencorset.

Over Terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Lerencorset gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald inclusief de door Lerencorset gemaakte verzendkosten, De verzendkosten gemaakt door klant zijn echter wel voor rekening van de klant.

Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Lerencorset. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Lerencorset verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Betaalmethodes van Klarna:

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethodes aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Klarna: Achteraf Betalen
  
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Om u de betaalmethodes van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van u aan Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer u kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of u gebruikt kunt maken van de betaalmethodes. De persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van uw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke.

Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Lerencorset geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden en gaat een betalingsverplichting aan.

U mag dus tot 14 dagen na ontvangst van de goederen deze terugsturen naar:

P Rooker

Couhornerhoek 34

1035KR Amsterdam

met bijvoeging van de faktuur en daarop vermelding wat precies de bedoeling is.

(omruilen voor welk ander artikel of rekeningnummer voor teruggave vermelden)

Niet verplicht om te gebruiken: U mag ook de factuur met uw wens erop aangegeven mee terug sturen!

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

 [ Pinupplanet]

[ Couhornerhoek 34 1035KR Amsterdam]

[ 06-23025424]

[ webmaster@lerencorset.nl]

 Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  • [Naam consumenten(en)]

  • [Adres consument(en)]

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.